Đối với dịch vụ cung cấp này benhvienthammysaohan.com áp dụng chế độ
bảo hành:
– Chính sách bảo hành bằng văn bản khi thực hiện.
– Chế độ bảo hành dựa vào từng dịch vụ.